1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

ای گل ساده که بویی ز وفا نیست تورا

شروع موضوع توسط saeed 31 در ‏24 ژوئن 2013 در انجمن ادبیات ایران

 1. saeed 31

  saeed 31 کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏24 مارس 2013
  ارسال ها:
  1,230
  تشکر شده:
  1,043
  جنسیت:
  مرد
  ای گل تازه که بویی زوفا نیسـت تــو را
  خبـر از سرزنـش خـار جـفا نیسـت تــو را
  رحم بر بلبـل بی برگ و نوا نیسـت تــو را
  التفاتــی به اسیـران بـلا نیسـت تــو را
  ما اسیر غم و اصـلا غم ما نیسـت تــو را
  با اسیر غم خود رحـم چـرا نیسـت تــو را؟

  فارغ از عاشــق غمنـاک نمی بایـد بــود
  جان من این همـه بی بـاک نمی بایـد بـود


  همچو گل چند به روی همه خنــدان باشــی
  همره غیـر بـه گـل گشت گلستـان باشــی
  هر زمـان با دگری دست و گریبان باشــی
  زان بیندیـش کـه از کـرده پشیمـان باشــی
  جمــع با جمــع نباشـنـد و پریشـان باشــی
  یـاد حیـرانــی ما آری و حیـران باشــی

  مـا نباشیــم که باشد که جفای تو کشــد؟
  به جفا سـازد و صـد جـور برای تـو کشــد؟


  شـب به کاشانــه اغیار نمی بـاید بــود
  غیــر را شمــع شـب تــار نمی باید بـود
  همه جا با همه * یـار نمی بـاید بــود
  یــار اغیار دل آزار نمی باید بـود
  تشنـــه خـون مــن زار نمی بـاید بــود
  تا به این مرتبه خونخـوار نمی باید بـود

  من اگر کشتـه شـوم باعث بد نامی توســت
  موجــب شهـرت بی باکـی و خود کامـی توست

  دیگری جز تو مرا اینهمه آزار نکرد
  جز تو * در نظر خلق مرا خار نکرد
  آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد
  هیچ سنگین دل بیداد گر این کار نکرد
  این ستمها دگری با من بیمار نکرد
  هیچکس اینهمه آزار من زار نکرد

  گـر از آزردن من هســت غرض مــردن مــن
  مـُــردم، آزار مکـــش از پـی آزردن مـــن


  جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلـط است
  بر سر راه تو چـون خـاک فتـادن غلـط است
  چشم امیــد به روی تو گشــادن غلـط است
  روی پر گــرد به راه تو نهـادن غلـط است
  رفتــن اولاسـت زکـوی تو فتادن غلـط است
  جـان شیریــن به وفـای تو دادن غلـط است

  تو نه آنـی که غــم عاشــق زارت باشــم
  چـون شود خـاک بر آن خـاک غبارت باشم


  مدتی هسـت که حیرانـم و تدبیـری نیســت
  عاشـق بی سر و سامانــم و تدبیــری نیست
  از غمت سر به گریبانم و تدبیـری نیســت
  خون دل رفتـه زدامانــم و تدبیــری نیست
  از جفای تو بدینسانـم و تدبیـری نیســت
  چـه توان کـرد پشیمانـم و تدبیــری نیست

  شرح درماندگـی خـود به که تقریــر کنـم
  عاجـزم چــاره من چیست چـه تدبیــر کنم


  نخـل نوخیــز گلستـان جهان بسیــار است
  گل این باغ بسی سرو روان بسیـــار است
  جان من همچو تو غارتگر جان بسیــار است
  تـرک زریـــن کمر مــوی میــان بسیـــار است
  با لب همچـو شکـر تنگ دهان بسیــار است
  نه که غیرازتو جوان نیست جوان بسیار است

  دیگـری این همه بیـداد به عاشـق نکنــد
  قصـــد آزردن یـاران مـوافـــق نـکنـــد


  مدتی شـد کــه در آزارم و می دانــی تو
  به کمنــد تـو گـرفتـارم و می دانــی تو
  از غم عشـق تــو بیمارم و می دانــی تو
  داغ عشق تو به جـان دارم و می دانــی تو
  خـون دل از مژه می بارم و می دانــی تو
  از بـرای تـو چنیـن زارم و می دانــی تو

  از زبــان تـو حـدیثــی نشنـودم هرگــز
  از تــو شرمنــده یک حـرف نبـودم هرگــز


  مکـن آن نـو ع کـه آزرده شــوم از خویــت
  دسـت بـر دل نهــم و پا بکشـم از کویــت
  گوشه ای گیــرم و من بعد نیایـم من سویــت
  نکنـــم بــار دگــر یـاد قد دل جویــت
  دیــده پـوشــم زتمـاشــای رخ نیکویــت
  سخنـی گویــم و شرمنـده شــوم از رویــت

  بشنو پند و مکـن قصــد دل آزرده خویــش
  ورنه بسیار پشیمـان شوی از کـرده خویــش


  چند صبــح آیـم از خــاک درت شــام روم؟
  از سـر کـوی تو خـود کـام به نـاکـــام روم؟
  صـد دعــا گـویـم آزرده به دشنــام روم؟
  از پی ات آیـم و بــا مـن نشــوی رام روم؟
  دور دور از تـو من تیـره سرانجــام روم
  نبود زهـره که همـراه تـو یـک گــام روم

  * چرا این همه سنگین دل بد خـو باشــد؟
  جان مـن ایـن روشی نیسـت که نیکـو باشــد؟


  از چه با من نشوی یـار چـه می پرهیــزی؟
  یـار شــو بـا من بیمـار چـه می پرهیـزی؟
  چیسـت مانــع زمـن زار چـه می پرهیــزی؟
  بگشــای لــعل شکـر بـار چـه می پرهیـزی؟
  حرف زن ای بت خونخـوار چـه می پرهیــزی
  نه حدیثــی کنـی از یـار چـه می پرهیـزی؟

  که تـو را گفـت به ارباب وفا حـرف نـزن؟
  چین بر ابرو زن و یک بار به ما حرف نـزن؟


  درد مــن کشتــه شمشیــر بلا می دانـــد
  ســوز مـن سـوختـــه داغ جفـا می دانــد
  مسکنــم ساکــن صحــرای فنا می دانـــد
  همــه * حـال من بی سر و پـا می دانــد
  پاک بـازم همه * طور مرا می دانـــد
  عاشقـی همچـو نیست خـدا می دانــد

  چاره من کـن و مگــزار که بیچــاره شــوم
  سـر خـود گیـرم از کـوی تـو آواره شــوم


  از سر کـوی تو با دیـــده تر خواهم رفت
  چهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـت
  تا نظر می کنی از پیش نظـــر خواهم رفت
  گـر نرفتـم زدرت شــام سحـر خواهـم رفـت
  نه که این بار چو هر بار دگر خواهم رفت
  نیسـت بـاز آمدنـم باز اگـر خواهـم رفـت

  از جفای تو من زار چو رفتم، رفتم
  لطف کن لطف که این بار چو رفتم، رفتم


  چنــد در کـوی تو با خـاک برابـر باشـم؟
  چنــد پامـال جفــای تـو ستمگــر باشــم؟
  چند پیش تو به قدر از هـمه کمتــر باشـم؟
  از تو چند ای بت بد کیش مکدر باشم؟
  می روم تا به سجود بت دیگر باشـم
  باز اگر سجـده کنـم پیش تو کافـر باشــم

  خود بگو کز تو کشـم ناز تغافل تا کــی؟
  طاقتـم نیسـت از ایـن بیـش تحمـل تا کـی؟


  بنده دامــن نسریــن تو را بنـده شــوم
  ابتــدای خــط مشکیـن تو را بنـده شــوم
  چین بر ابرو زن کیـن تو را بنـده شــوم
  گره بر ابروی پر چیـن تو را بنـده شــوم
  حرف ناگفتــن تسکیـن تو را بنـده شــوم
  طــرز مهجویــی آییـن تو را بنـده شــوم

  الله الله زکه این قاعــده اندوختــه ای
  کیسـت استـاد تو این را زکـه آموختـه ای


  این همه جور که من از پـی هم می بینــم
  زود خـود را به سـر کـوی عـدم می بینــم
  دیگران راحت و من این همه غم می بینــم
  همه کـس خـــرم و من درد سـرم می بینــم
  لطــف بسیـار طمع دارم و کـم می بینــم
  هستـــم آزرده بـسیـــار ستـم می بینــم

  خـرده بر حـرف درشــت مـن آزرده مگیــر
  حـــرف آزرده درشـتانه بــود خـرده مگیــر


  آنچنـان باش که من از تو شکایـت نکنــم
  از تو قطــع طمــع لطـف و عنایـت نکنــم
  پیــش مــردم زجفــای تو حکایـت نکنــم
  همــه جـا قصـــه درد تـو روایـت نکنــم
  دیگر این قصــه بـی حد و نهایـت نکنــم
  خویــش را شهـره هر شهـر و ولایـت نکنــم
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.