1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  لایی خوردن ستارگان اسپانیایی از ایرانی ها
  رد اعلامیه

در یكی از همین تابستانها

شروع موضوع توسط arvia در ‏24 ژوئیه 2013 در انجمن نثر-داستان-حکایت

 1. arvia

  arvia برترین کاربر انجمن کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏20 مه 2013
  ارسال ها:
  9,149
  تشکر شده:
  6,032
  جنسیت:
  مرد
  تا توی خانه بود، افسرده بود. به خیابان كه میرفت نوبت دلشوره میشد. دلشورهای كه تمامی نداشت و گاه چنان شدت میگرفت كه دلش میخواست از حلقومش بیرون بیاید. فریبرز بهانه بود. خودش هم میدانست كه دروغ گفته بودند اما دیگر این بیماری با او مانده بود؛ این كه توی خیابان برمیگشت، گاه و بیگاه برمیگشت و به زندگیش نگاه میكرد. و چند بار شده بود با مردمیكه از رو به رو میآمدند، تصادف كند و یكبار حتا با یك دوچرخه سوار. اغلب بهش بد و بیراه میگفتند. هر بار هم البته این آقای متین بود كه زمین خورده بود و همیشه برخاسته بود و پیش از آنكه متوجه سر و وضع خودش باشد، یعنی با همان سر و وضع خاك و خُلی برخاسته بود و شروع كرده بود به عذرخواهی.

  دستش میانداختند و حداقلش این بود كه بهش بگویند، حواست كجاست عمو جان!

  توی خیابان، زمان گم میشد. زمان گم میشد و او همچنان كه برگشته بود تا به زندگیش نگاه كند یكباره خودش را روی نیمكت پارك میدید. روی همان نیمكتی كه همیشه مینشست. مینشست و مینشست تا دلشوره یكهو از جا میكندش. نكند فریبرز تلفن كند و یا ... یا اینكه قناریها آب و دانه دارند؟

  قناریها البته روز پیش مرده بودند. كف قفس افتاده بودند و مرده بودند و امروز صبح مدتها بالای سر قفس خالی ایستاد؛ منتظر كسی بود تا عاقبت خبر مرگ ناغافل قناریها را اعلام كند. و خانم جواهری كه برای برداشتن سبد به مهتابی آمده بود، فقط گفته بود : متأسفم. مثل اینكه دوباره شروع شده است.

  آقای متین میخواست برای جلب همدردی بیشتر همسایه بگوید، ولی آخر آنها یادگار فریبرز بودند اما خانم جواهری سبد را تاپ تاپ به دیوار كوبیده بود و رفته بود.

  پارك خلوت بود فقط زنی آنسوتر روی نیمكت نشسته بود و بافتنی میبافت ... توی خانه هم همینطور بود. هر وقت میلههای بافتنی زنش را دیده بود بیدرنگ به یادش افتاده بود، تا آنكه عاقبت آنها را با همان تكهی نیم بافته و گلولههای پشمی توی كمد پنهان كرد. یاد زن كه به دنبال میلههای بافتنی آمده بود، نیمه شبهایی را به خاطرش آورد كه زن ناگهان بلند میشد و یك ساعت تمام مثل طفلی هق هق گریه میكرد. گریه كه تمام میشد، میخوابید. بعد نوبت دلشورهی آقای متین بود. دلشوره و وسواس یعنی بدترین مرضهای دنیا! همهی درها را امتحان میكرد. چفت پنجرهها را باز میكرد و دوباره میبست. گوش به دیوارها میچسباند و عاقبت خوب كه خسته میشد، پاورچین پاورچین به بستر میرفت.

  روزها جرأت نمیكرد به خیابان برود. از پلیس میترسید. دست خودش نبود. جوری میترسید كه انگا ر دوتا سر بریده توی جیبهایش پنهان كرده است. این بیماری به زنش هم سرایت كرد. خانوم متین پلیس را كه میدید كیفش را محكم زیر بغل میفشرد و گاه برمیگشت به راه نگاه میكرد و به دنبال قطرات خونی میگشت كه ممكن بود از همان چیزی كه توی كیفش نداشت به روی زمین چكیده باشد.

  و آنوقت برگشتن عادت شد. برای زن و شوهر، هر دو. چه توی خیابان، چه توی خانه. چه پلیس باشد، چه نباشد. حتا توی اتاق خواب هم برمیگشتند و پشت سرشان را نگاه میكردند و انگار درست در همین لحظات بود كه میتوانستند زندگیشان را عاقبت كشف كنند. بر میگشتند،گاه و بیگاه بر میگشتند و به زندگیشان نگاه میكردند.

  بعد از آن بار دیگر و این بار با وسواسی بیسابقه به پاكسازی خانه پرداخت. خودش را از شر بقیهی كتابها هم خلاص كرد. همهی كتابها را دور ریخت. حتا كتابهای آشپزی یا باغبانی را. وقتی همهی كتابها را توی كیسهی زباله ریخت و سرشان را بست، به كتابخانهی خالی تكیه داد و نفسی به راحتی كشید . دیگر عصرها روزنامه نخرید. معلوم نبود كسانی كه امروز توی روزنامهها مقاله مینویسند، فردا چكاره از آب دربیایند. حتا روزنامههای كف گنجهها را هم برداشت و جایشان نایلون یا كاغذ رنگی گذاشت و در یك بعدازظهر وقتی مشغول جا به جایی بستههای توی گنجه بود، یكهو هوس كرد در جعبهای را كه دو دیس چینی قدیمیرا در آن نگهداری میكرد، باز كند و به دیسهای گل مرغی نگاهی بیندازد. دیسها یادگار مادرش بود و از ترس آنكه بشكنند از سالها پیش آنها را از دست به كنار گذاشته بود. در جعبه را كه باز كرد نزدیك بود از وحشت سكته كند. درست در جایی كه روزنامه جمع میشد و به پشت دیس میرفت با تیتری درشت نوشته شده بود: حماسهی سیاهكل با حضور دهها هزار ...

  آقای متین وقتی سر بلند كرد همسرش با چشمهای وحشت زده توی درگاه ایستاده بود و میلرزید. آقای متین یقین كرد، عاقبت خبر شومیاز فریبرز رسیده است. اما خانوم متین با دست اشارهای كرد و شوهرش را به پای گنجه برد.

  روزنامه را سوزاندند و خاكسترش را توی چاه ریختند.

  آلبوم عكسها را با نگاهی تازه مرور كرد و حتا همهی نامههایی را كه در همهی عمر نگه داشته بود به دور ریخت. عكسی از متین در سالهای گذشته در میدان ششم بهمن رشت. حتا پشت عكسها را هم نگاه میكرد. میترسید مبادا در زاویههای پنهان تصاویر چیزی از نگاهش مخفی مانده باشد. نامهها را، همهی نامهها را دور ریخت، وقتی كه در نامه ای از خواهرزاده اش خواند: داریم خودمان را برای تمرینات ورزشی روز چهارم آبان ?

  دیگر هیچ چیز نمیخواست؛ نه عكس، نه نامه، نه خاطره. هیچ چیز! به سراغ دفترچههای تلفن هم رفت. هر سه تا را با وسواس نگاه كرد. شمارههای ناآشنا را دور ریخت و از ترس آنكه آشنایان دورتر در مدتی كه از ایشان خبر نداشته است تلفن را به كسی واگذار كرده باشند كه از ماهیت افكارشان نمیتوانست اطلاعی داشته باشد با همهی آنها تماس گرفت و اطمینان حاصل كرد كه تلفنشان را واگذار نكردهاند و فعلاً هم چنین تصمیمی ندارند. اما این كافی نبود. او چطور میتوانست بفهمد كه بچههای پسرعموی ناتنی متین كه حالا برای خودشان بزرگ شدهاند و به دانشگاه میروند دارای چه جور طرز فكریاند و در گذشتههای دور یا نزدیك به كدام جریان سیاسی گرایش داشتهاند ? یا نوه خالههای خودش؟ پس همه را دور ریخت. همهی دفترچههای تلفن را. همه چیز را.

  توی كوچه و خیابان از مردم میگریخت. توی صفهای طویل نان و گوشت و پنیر، كوشش همهی كسانی كه سعی میكردند به نحوی سر صحبت را با او باز كنند همیشه بیثمر میماند و توی تاكسی كه مینشست چنان خود را مچاله و جمع وجور میكرد كه همه مطمئن میشدند او هیچگونه خویشاوندی و نزدیكی با بغلدستیهایش ندارد.

  و ناگهان به یاد آورد. در ازدحام حاشیهی خیابانی قرق شده ناگهان خاطرهای دور و از دست رفته را به یاد اورد. انگار هفت هشت ساله بود. كلاس اول یا دوم؛ در همین حدود. هنوز پرچم كوچك و سه رنگ كاغذی را توی مشتش به یاد میآورد. و حتا به یاد میآورد در شلوغی پیادهرویی كه روی جدولهایش گله به گله پاسبان ایستاده بود او نگران فكل سفید سرش بود كه گم شده بود. همه را از مدرسه آورده بودند. بچهها هورا میكشیدند و پایان حادثه عبور چند موتور سوار و چند ماشین گندهی سیاه بود.

  به دنبال عكسهای دوران كودكیاش گشت. آلبومها را دور ریخته بود. عاقبت یكی گیر آورد، ساعتها به عكس خیره شد. چشمها، چشمها فرقی نكرده بود، او را از روی نگاهش میتوانستند، بشناسند. عینك خرید، یك عینك سیاه. حتا توی خانه هم از چشم بر نمیداشت. شبها، شبها هم با عینك سیاه میخوابید. چشمها محروم از روشنایی درد میگرفت و ملتهب و اشگ ریز تیر میكشید. چشمها؛ چشمها بلای جانش شده بود. و یك روز دربرابر آینه وقتی چنگها را آمادهی فرو كردن به چشمانش كرده بود، متین دستهایش را گرفت.

  - متین! ... یعنی كسی آن روز من را دیده است؟ یادم هست یكی دو تا عكاس هم بودند كه هی عكس میانداختند.

  متین دستهای لرزان زن را به لبهایش نزدیك كرد.

  ـ مبادا عكسی چیزی از آن روز در آرشیوها مانده باشد. من میترسم متین! ? میترسم!

  متین دستهای زن را بوسید. حلقههای خیس مو را از روی پیشانی پس زد و ناگهان محكم زن را بغل گرفت و وقتی التهاب زن در امنیت آغوش مردش عاقبت فرو نشست، آقای متین رو به پنجرهی لاجوردی غروب بیهقهق و بیاشگ گریه كرد.

  بعد خانوم متین دچار جنون شد. گاه و بیگاه فریاد میكشید، هرچه دم دستش بود میشكست و میگفت: آخر مگر ممكن است؟ میگویند لغو شده است. من میخواهم ببینمش . میخواهم ببینمش!

  و در اوج عصبانیت و جنون بر میگشت و به زندگیاش نگاه میكرد، حتا در یكی از همین جنونهای آنی به طرف پلیسی رفت، كیفش را گشود و به فریاد گفت : ببین! خوب نگاه كن! تویش را ببین!

  توی كیف البته جز یك دستمال مچاله، برس، ماتیك یا از این قبیل، چیز دیگری نبود. چرا، البته عكسی هم از فریبرز بود.

  آقای متین دستش را میكشید و به التماس از او میخواست آرام باشد و وقتی او را به پیادهرو هدایت میكردند، لحظاتی فرصت كرد تا برگردد. برگردد و به زندگیش نگاه كند و آنگاه بار دیگر صحنه را دید. از رو به رو، بی آنكه در آن نقشی داشته باشد.

  كشف زندگی حادثهی شومیبود و بعد عادت كرد هرجا كه میرود پشتش را به دیوار بچسباند. گوشهای را پیدا میكرد و پشت به دیوار میچسباند. حتا شبها، شبها هم دیگر روی تخت نخوابید. از فضای خالی زیر تخت احساس ناامنی میكرد. حتا اتاق خوابش را هم عوض كرد. به اتاقی رفت كه مثل اتاق قبلی زیرش زیرزمین و گلخانه نبود. با این همه شبها صدای زیر نجواهایی را میشنید كه به روایتی میبایست از آن حشرات درشت ماقبل تاریخ بوده باشد كه به طور استثنایی و لابد به خاطرماندن در رسوبات عمقی زمین صاحب قدرت تكلم شده بودند.

  كمی بعد شب تا صبح این صدا ادامه داشت. بعد از چندی دیگر حتا روزها هم صدای این حشرات را میشنید. همه جا این صدا بود. دیگر جرأت نداشت رادیو یا مثلاً تلویزیون را روشن كند. از همه جا همان صدای مزاحم و مرموز به گوش میرسید، حتا از بلندگوهایی كه صدایش تا خانه میآمد. و این باور بیش از همیشه قوت گرفت كه این صدا از آن حشراتی است كه در عمق زمین خانه دارند و از گذشتهای خیلی خیلی دور آمدهاند.

  بعد دورهی بیخوابیهای طولانی شروع شد. قرصهای خواب را دو برابر و حتا چند برابر كرد؛ فایدهای نداشت. تا اینكه اغلب بعد از چندین و چند روز بیخوابی در گوشهای از خانه غش میكرد. آقای متین به هر والزاریاتی بود تن نحیف زن را به بستر میبرد. صورتش را با دستهای زن میپوشاند و وقتی زن دیگر حالیش نبود، از ته دل گریه میكرد.

  ـ اجازه میدهید بنشینم؟

  آقای متین ناگهان پسربچهی ده دوازده سالهای را برابرش یافت كه از پشت عینك پنسی نگاهش میكرد و با هر دو دست خمیدگی ملایم چتری آفتابی و دخترانه را كه دستهی فلزی و براقش را به شانه تكیه داده بود، نوازش میكرد. آقای متین خودش را جمع و جور كرد. حوصله نداشت و تقریباً چیزی نگفت اما تكان مختصری كه به سر و یا حتا به دست و پایش داد از جانب پسر به عنوان پاسخی مساعد تلقی شد.

  پسر با ظرافت خاصی چتر را بست، گوشهی نیمكت نشست و آنگاه گفت: هیچ چیز به اندازهی تنهایی برایم رنج آور نیست.

  لحن بزرگمنشانهای داشت . به خصوص تأمل پرمعنایی كه روی كلمهی ?تنهایی? داشت به لحن و نگاهش حالتی پروقار و جدی میبخشید . آقای متین سرش را چرخاند و بار دیگر پسر را برانداز كرد. پسر لباس مرتبی به تن داشت. جورابی ساقه بلند و پشمی به پا داشت و حال كه نشسته بود تنها خط باریكی از پوست بدنش بین جوراب و شلوار كوتاه مشكی فاصله میانداخت.
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.