1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  بدترین ضربه های دنیا
  رد اعلامیه

خواستگاری دیوونه ها!

شروع موضوع توسط sahar.te در ‏3 اکتبر 2013 در انجمن نثر-داستان-حکایت

 1. sahar.te

  sahar.te عضو تیم مدیریت مدیریت ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏1 آگوست 2012
  ارسال ها:
  7,198
  تشکر شده:
  9,725
  جنسیت:
  زن
  داشتم خسته وکوفته از دانشگاه برمی گشتم.وارد کوچه شدم وکوله ی سنگینمو روی دوشم جابه جا کردم.ظهر بود و کوچه تقریبا خلوت...داشتم می رفتم که پشت سرم صدای بچه ای رو شنیدم که زن عمو شو صدا می کرد.به راه رفتنم ادامه دادم و هنوز صدای بچه سکوت سر ظهر کوچه رو می شکست: زن عمو... زن عمو...ول کن هم نبود.مونده بودم چرا زن عموش جوابش رو نمی ده.داشتم می رفتم که صدای کتونی های بچه نشون می داد که داره می دوه،رسید به من وجلوم ایستاد.داشت نفس نفس می زد.نگاهش کردم.یه پسر بچه ی سه،چهار ساله که یه پیرهن ابی آسمونی ویه جین سیاه پوشیده بود.چه خوشگل وخوش تیپ!جلوی راهم رو گرفته بود وداشت نفس نفس می زد.کمی که نفسش اومد سر جاش گفت:سلام زن عمو!مات شدم.این همه داشت صدا می زد زن عمو زن عمو با من بود؟! بهش نمی خورد که مشکلی داشته باشه! باتعجب پرسیدم: با منی؟-بله دیگه..با شمام.این همه صداتون می زدم...چند لحظه نگاهش کردم.خم شدم وروبروش زانو زدم تا هم قدش بشم.دستم رو گذاشتم روی پیشونیش وگفتم: تب هم که نداری...خوبی؟ -بله...مرسی!خنده م گرفت.داشت احوال پرسی می کرد مثلا... گفتم:منو صدا می زدی؟؟-بله.نگاهی به دور وبر انداختم.برگشتم وپشت سرم رو نگاه کردم.هیچ * نبود.گفتم:مگه من زن عموی شمام؟-بله دیگه...-من که زن عموت نیستم!-عمو گفت ...خنده م گرفت.خندیدم وگفتم: عمو؟؟-بله زن عمو. خودش گفت.جعبه ی کوچیکی که توی دستش بود رو به طرفم گرفت وگفت:اینم داد که بدمش به شما.نگاهی به جعبه ی توی دستش انداختم ودوباره به دور برم...هیچ * نبود.با تعجب پرسیدم: عمو اینو داد؟؟سرش رو به نشونه ی تائید حرفم تکون داد.سرم رو بردم نزدیک صورتش وآروم پرسیدم: عموت خودش کجاست؟اون هم به تبعیت از من اومد جلو یه دستش رو گرفت دور دهنش و آروم تو گوشم گفت:پشت اون دیوار. و به میانبری که می خورد به کوچه ی کناری اشاره کرد.با تعجب سریع برگشتم وپشت سرم رو نگاه کردم که متوجه ی آدمی که خیلی سریع سرش رو کشید پشت دیوار شدم.دست پسر رو گرفتم و با سرعت دویدم.وقتی دیدمش داشت عقب عقب می رفت.محکم گفتم:صبر کن! ونزدیک تر رفتم.چندقدمی مونده بهش ایستادم وبا خشم نگاهش کردم.نگاهی به من کرد وبعد روبه پسر گفت: بردیا مگه بهت نگفتم زود کادو رو بهش بده وبیا.پسر با ناراحتی گفت: عمو خودش گفت...با خشم گفتم: تو یادش دادی به من بگه زن عمو؟-خب زن عموش می شی دیگه...نمی تونه که بگه زندایی.با عصبانیت گفتم: من کجا زن عموی اینم...خیلی راحت گفت: حالا قراره بشی...چه فرقی داره؟! به هرحال که تو زن عموی این می شی...با عصبانیت گفتم: کی گفته من قراره زن تو بشم؟-زن من که نه...متعجب نگاهش کردم که با لبخندی گفت: زن عموی این بچه...پوفی کردم ودوباره اومدم چیزی بگم که نذاشت و جدی رو به پسربچه گفت: بردیا! من به تو چی گفتم؟؟پسر نگاهی به من ونگاهی به عموش انداخت وچیزی نگفت.بهش اشاره کرد وگفت: کادو رو بهش بده دیگه...پسر به طرف من اومد وجعبه ای که دستش بود رو به طرفم گرفت وگفت: بفرمایید زن عمو.به جای این که جعبه رو از دستش بگیرم،خم شدم ودستم رو گذاشتم روی شونه های پسر وگفتم: عزیزم من زن عموی شما نیستم.این جعبه رو هم برو بده به عموت، بهشم بگو یه سر بره پیش یه روانکاو...تو هم زیاد بهش نزدیک نشو.عموت باید بره تیمارستان بستری بشه اما نمیره...زیاد دوروبرش نرو،به حرفاش هم گوش نکن. خطرناکه!داشت بی خیال می خندید.بردیا با تعجب سرش رو برگردوند وبه عموش که داشت می خندید نگاه کرد.یه دفعه خنده اش قطع شد وگفت: اِ؟؟ بردیا چرا اینطوری به من نگاه می کنی؟ بابا این خودش دیوونه ست...با حرص گفتم: دیوونه تویی!نگاهی به من کرد ورو به بردیا گفت: اصلا می دونی چیه بردیا؟می خوام باهاش ازدواج کنم که بعدش با هم بریم تیمارستان!پسر با چشمای گرد به من نگاه کرد.چرا اینطوری نگام می کرد؟! انگار جدا فکر می کرد من دیوونه ام؟ خنده م گرفته بود اما سعی می کردم نخندم.-بیا این جا بردیا. بدو...بردیا چند قدم فاصله رو دوید ورفت طرف عموش.خم شد ودر گوش بردیا شروع کرد پچ پچ کردن. داشت توی گوشش یه چیزی می گفت ودرهمون حال زل زده بود توی چشمای من.پسر بچه نگاهی به من انداخت ودوباره دوید اومد طرف من.در جعبه رو باز کرد وانگشتر داخلش رو بیرون آورد وجعبه رو گذاشت زمین وبا دست دیگه اش محکم دست راستم رو گرفت.با تعجب داشتم به کار پسر بچه نگاه می کردم که صداش رو شنیدم:بردیا اون دستش،اون یکی دستش...و پسر بچه دست چپم رو چسبید.-بردیا اون انگشتش!اون یکی! آره همین...و من حیرت زده نگاه کردم به پسر بچه ای که داشت انگشتری رو توی انگشت حلقه م می انداخت.نگاه کردم به خودش...داشت با لبخند نگاهم می کرد.سرش رو کمی کج کرد وبا نگاهش داشت ازم خواهش می کرد.خنده م گرفته بود.خواستم کنترل کنم ولی بالاخره یه لبخند حسابی روی لب هام جا خوش کرد. ودوباره صداش: بردیا حالا یه ماچ آبدار از طرف عمو!و ابروهام از تعجب رفت بالا و بردیا که سریع از گردنم آویزون شد وبه قول عموش یه ماچ آبدار...و دوباره با لبخند نگاه کردم بهش واون خنده ی از ته دلش ودوباره صداش خطاب به بردیا.-بردیا بگو!و صدای بردیا: دوسِت دارم.و صدای اعتراض آمیزش: اِ؟؟؟ بردیا!و صدای مضطرب بچه که نشون می داد کمی هول شده: نه! چیزه...عمو دوسِت داره!خنده ام گرفته بود. و دوباره صداش: بدوبیا دیگه عمو جون...بالاخره کار خودتو کردی.و بردیا دوید به سمتش.همون طوری که داشت بغلش می کرد گفت:صد بار نگفتم بگو عمو دوسِت داره.بازم کار خودت رو کردی...وصدای خنده ی پسر با خنده ی من قاطی شد.-بهش بگو منتظر آخر هفته باش. قراره بیام،باهم بریم تیمارستان.پسر بچه خواست حرفش رو تکرار کنه که گفتم:خودم شنیدم، بهش بگو تا نرفته تیمارستان وعقلش نیومده سرجاش، نمیاد!!-بهش بگو ما اجازه رو از باباش گرفتیم...با دیوونه هام دیگه حرفی نداریم...با اعتراض گفتم: خیلی پررویی!خندید وگفت: ناراحت نشیا...! شوخی کردم...-نه...انگار دیگه به دیوونه بازی هات عادت کردم!خندید وگفت: چه خوب...و چشمکی زد ودوباره گفت:بردیا خدافظی کن!و بردیای شیطون خداحافظی کرد ورفتند... و من موندم وانگشتری که توی دستم بود وبا لبخند داشتم بهش نگاه می کردم.
   
  mohammad_bk, raha 1 و marg از این پست تشکر کرده اند.
 2. هدیه

  هدیه کاربر پر تلاش ( طلایی)

  تاریخ عضویت:
  ‏14 فوریه 2013
  ارسال ها:
  1,476
  تشکر شده:
  538
  جنسیت:
  زن
  عالی بوددددددد سحری...............
   
 3. anis

  anis کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏1 ژانویه 2013
  ارسال ها:
  86
  تشکر شده:
  53
  جنسیت:
  زن
 4. sahar.te

  sahar.te عضو تیم مدیریت مدیریت ارشد

  تاریخ عضویت:
  ‏1 آگوست 2012
  ارسال ها:
  7,198
  تشکر شده:
  9,725
  جنسیت:
  زن
  فداتون-86-
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.