1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  سکوت
  رد اعلامیه

رهی معیری

شروع موضوع توسط alicpu در ‏29 ژوئیه 2012 در انجمن جملات و اشعار کوتاه

 1. alicpu

  alicpu کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏22 ژوئیه 2012
  ارسال ها:
  1,032
  تشکر شده:
  118
  جنسیت:
  مرد
  تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت
  عـاشقی ها از دلـم دیوانگی هـا از سرم
  شمع لرزان نیستم تا ماند از من اشک سرد
  آتـشــی جــاویــــد باشـــد در دل خاکـستـــــرم
  سـرکـشـــی آمــوخت بخت از یـار یـا آمــوخت یار
  شـیـــــوه بــازیــگـــــــری از طــالـــــــع بــازیـگــــــرم؟
  خــاطـــرم را الفتـــی بـا اهـل عالـــم نیســت نیســت
  کــــز جهــــانی دیـگــــرنــد و از جهـــانــــی دیـگــــرم. . .
  رهی معیری

  سـاقــی بده پیمانه ای ز آن می کـــه بی خویشم کنـــد
  بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند
  زان مــی کـــه در شبهـــای غـــم بـارد فــروغ صبحـــــدم
  غافل کنـد از بیش و کم فارغ ز تشویشم کنـد
  نــور سحــرگـــاهی دهــد فیضی کـــه می خواهی دهد
  با مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کند
  ســـــوزد مــــــرا ســـــازد مــــــرا در آتـــش انــدازد مــــرا
  وز من رهــا سازد مــــرا بیگانه از خویشم کند
  بستانــد ای ســـرو سهـــی! سودای هستــی از رهی
  یغما کنـد اندیشـه را دور از بـــد اندیشــم کند
  رهی معیری

  مستان خرابات ز خود بی خبرند
  جمعنـد و ز بـوی گــل پراکـــنده تـرند
  ای زاهــد خـــودپرســت با ما منشین
  مستـــان دگــــرند و خـــودپرستان دگرند
  رهی معیری

  از صـحبــت مـــــردم دل نـاشــاد گــــریــــزد
  چون آهــوی وحشی که ز صیاد گــــریزد
  پــروا کــند از باده کــشان زاهـد غـافل
  چون کودک نادان که از استاد گریزد
  دریاب کــه ایام گــل و صبـح جوانی
  چون برق کـند جلوه و چون باد گـریزد
  شادی کن اگر طالب آسایش خویشی
  کـــآســودگـــی از خــاطــر ناشاد گریزد...
  رهی معیری

  ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم
  دل بـه مهـر بـاده نوشـان بسته ایم
  جـان بکــوی مـی فـروشـــان داده ایم
  در بـه روی خود فــــروشـــان بستـــه ایم
  بحـــر طــوفـــان زا دل پــر جـــوش مـــاست
  دیـــده از دریـــای جـــوشــــان بستــــه ایم
  اشـــک غـــم در دل فــــرو ریــــزیـــم مـــا
  راه بــــر سیـــل خروشــــان بسته ایم
  بــر نخیـــزد نالــــه ای از مـــــا رهی
  عهد الفت با خموشان بسته ایم
  رهی معیری

  آیـــد وصـــال و هجــــر غـــم انگـــیز بگـــذرد
  ساقــی بیـــار باده کــــه ایـن نیز بگـــذرد
  ای دل به سردمهری دوران،صبور باش
  کــز پی رسد بهار،چو پائیز بگذرد
  رهی معیری

  در پـیــش بـــی دردان چــــرا فـــریـاد بــــی حــاصــل کــــنم
  گــــــر شکـــــوه ای دارم ز دل بـــا یـــار صـاحبــــدل کــــنم
  در پــرده سـوزم همچــو گل در * جوشم همچو مل
  مــن شمـــع رســـوا نیستم تا گـــــریه در محفل کنم
  اول کــــنم انـــدیشـــه ای تــا بــرگـــــزینم پیشه ای
  آخـــر به یک پیمانه مــــی اندیشه را باطل کـــنم
  زآن رو ســـتــــانــــم جــــام را آن مایـــــه آرام را
  تا خویشتن را لحظه ای از خویشتن غافل کنم
  از گـــل شنیدم بــوی او مستانه رفتـــم سوی او
  تا چـــون غبار کـــوی او در کـــوی جـــان منزل کــنم
  روشـنـگــــــری افــلاکـــیـم چــون آفـتــــاب از پـاکــــیم
  خـاکـــــی نیــم تــا خــویـش را سـرگـــرم آب و گــل کنم
  غــــــرق تمـنـــــای تـــــوام مـــوجــــی ز دریــــای تــــــوام
  مـــن نخــل سرکـــش نیستــم تـا خانــه در ساحــل کـــنم
  رهی معیری

  ما را دلی بود کـه ز دنیای دیگر است
  ماییم جای دیگر و او جای دیگـــر است...
  امـــروز میخــوری غـــم فـــردا و همچنــــان
  فــــردا بــــه خاطـــرت غم فردای دیگــر است
  گـــر خلـــق را بـــود ســـر ســودای مـال و جاه
  آزاده مــــرد را ســـر و ســـودای دیـگـــر اســت
  دیشب دلــم بــه جلــوه مستـــانه ای ربــود
  امشــب پـــی ربــــودن دلهـای دیگر است
  غمخانه ایست وادی * و مکان رهی
  آسودگی اگر طلبی جای دیگر است
  رهی معیری

  همراه خود نسیم صبا می برد مرا
  یا رب چو بوی گل به کجا می برد مرا؟
  ســوی دیـــار صبــح رود کــــاروان شــب
  بــاد فنـــا بـــه ملـــک بـقـــا مـــی برد مـرا
  بـا بـال شـوق ذره بــه خورشیــد مـی رسد
  پـــرواز دل بـــه ســـوی خـــدا مـــی بـرد مــــرا
  گـفتم کــه بوی عشق که را می برد ز خویش؟
  مستانـــه گـــفت دل کــــه مـــرا مــی بـــرد مــــرا
  بـــرگ خـــزان رسـیــــده بـــــی طـــاقتــــم رهـــی
  یــک بـــوســــه نسیـــــم ز جـــــا مـــی بــــرد مــــرا
  رهی معیری

  بس کــه جفا ز خار و گل دید دل رمیده‌ام
  همچـو نسیم از این چمن پای برون کشیده‌ام
  شمـــع طــرب ز بخت مـــا آتش خانه‌ســـوز شـــد
  گــشت بلای جـــان مـــن عشـق بـــه جان خریده‌ام
  حاصــل دور زندگــی صحبت آشنـــا بــــود
  تـــا تــــو ز مـــن بریده‌ای من ز جهــان بریده‌ام
  تــا تــــو مــــراد مــن دهی کـــشته مـــرا فراق تو
  تــا تـــو به داد مـــن رسی مـن بـــه خدا رسیده‌ام...
  رهی معیری

  گــــر چــــه روزی تیـــره تـــر از شــام غم باشد مــرا
  در دل روشــن صفـــای صبحـــدم بــاشــــد مــــرا
  زرپرستــی خـــواب راحـــت را ز نرگس دور کـرد
  صرف عشرت می کنـم گـر یک درم باشد مرا
  خواهش دل هر چه کمتر شادی جان بیشتر
  تا دلـــی بـــی آرزو باشـــد چــه غــم باشد مرا
  در کـــنار مـــن ز گـــرمی بـــر کـــنـاری ای دریــــغ
  وصـــل و هجران غــم و شادی به هـــم باشد مرا...
  رهی معیری

  چشــم فـروبسته اگـــر وا کنـــی
  در تـــو بـــود هـــر چـــه تمنـا کنـــی
  عـــافیت از غیــر نصیـــب تـــو نیســـت
  غیـــر تـــو ای خستــه طبیب تــو نیست
  از تـــــو بــــــود راحــــــت بـیـمــــــــار تـــــو
  نیســت بـــــه غیــــــر از تـــــو پــرستــار تــــو
  همـــــدم خــــود شـــو کـــــه حبیـــب خـودی
  چـــــاره خـــود کـــــن کـــــه طبیـــب خـــودی
  غیــــــر کـــــــه غــافــــــل ز دل زار تســــــــت
  بــــی خبـــــــر از مصلحــــت کــــــار تســــت
  بــــــر حــــذر از مصلحـــت انــدیش بــاش
  مصلحـــت انــدیــش دل خویـــش باش
  چشم بصیــــــرت نگـشـایــی چـــرا؟
  بی خبر از خویـش چرایی چرا؟...
  رهی معیری

  یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
  در میــان لاله و گـــل آشیـــانـــی داشتم
  گــرد آن شمع طرب می سوختـم پروانه وار
  پــای آن ســـرو روان اشـــک روانـــی داشتــم
  آتشـم بر جــان ولی از شکــوه لب خاموش بود
  عشــق را از اشــک حســرت ترجمــانی داشتــم
  چــون سرشک از شــوق بــودم خاکــبوس در گــهی
  چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم
  در خــزان با ســـرو و نسرینم بهاری تازه بود
  در زمیــن با مــاه و پرویــن آسمــانی داشتــم
  درد بــی عشقــي زجانــم بـرده طاقت ورنه من
  داشــتــــــم آرام تــا آرام جــــانـــــی داشــــتـــــم
  بلبــل طبعــم «رهی» باشـــد زتنهـــایی خمــــوش
  نـغــمـــه‌هــا بـــودی مــــرا تـــا هــم زبانـــی داشتــــم
  رهی معیری
  areza1980.persiangig.com_jomalatziba.blogfa.com.jpg
   
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.