1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

نکات مهم در انتخاب پکیج

شروع موضوع توسط novinmarketing در ‏11 ژوئیه 2016 در انجمن گرایش های مکانیک

 1. novinmarketing

  novinmarketing کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏23 ژوئن 2016
  ارسال ها:
  164
  تشکر شده:
  11
  جنسیت:
  زن
  نکات حائز اهمیت انتخاب این سیستم، در زیر برشمرده شده اند.
  -1انتخـاب متناسـب بـا نیـاز: تـا زیـر بنـاي 150 متـر تـوان پکـیج 26 کیلـو وات، از زیــر بنـاي 150تا 240متـر تـوان پکـیج 28کیلـو وات و از زیـر بنـاي 240متـر تـا 400 متـر تـوان پکـیج 35 کیلو وات باشد.
  -2ملاحظــهي دودکــش: در طبقــات آخــر آپارتمــان بــه دلیــل اینکــه طــول عمــودي لولــه دودکـش سـاختمان کمتـر از 3متـر اسـت حتمـا مـی بایسـت پکـیج فـن دار نصـب گـردد امـا در طبقات زیـرین در صـورتی کـه طـول افقـی لولـه دودکـش کـم باشـد )کمتـر از 1متـر( مـی تـوان از پکیج بدون فن استفاده کرد و از صـداي فـن پکـیج بـه خصـوص در زمسـتان در امـان بـود. هـر چنـد بـراي ایمنــی از گازهــاي ســمی احتـراق، بهتــر اســت از پکــیج هـاي فــن دار بــویژه بــا دودکــش دو جداره استفاده شود.
  توجه: چنانچه به هر دلیـل امکـان اسـتفاده از انـواع پکـیج هـاي فـن دار نبـود، مـی بایسـت پکـیج مجهـز بـه سنســور حرارتــی دودکــش باشــد. ایــن سنســور بــا دریافــت علایــم حرارتــی دودکــش، انســداد و گرفتگــی دودکش را آشکار کرده و خاموش می شود.
  -3توجه به مبدل حرارتـی محـل: در صـورتی کـه گرمـایش سـاختمان از پکیج هاي کندانسینگ اسـتفاده گـردد تـا مصـرف گـاز پکـیج کمتـر گـردد و یـا در صـورتی کـه از فــن کوئــل بــراي گرمــایش اســتفده مــی شــود بهتــر اســت از پکــیج منبــع دار اســتفاده شــود تــا در زمان استفاده آب گرم مصرفی، فن کوئل ها باد سرد نزنند.
  -4توجه به آبگرم مصـرفی: چنانچـه بـه آبگـرم فـراوان نیـاز داریـد (بـراي بـیش از یـک حمـام( بهتــر اســت از پکـیج هــاي مخـزن دار یــا پکـیج بــا قــدرت حرارتـی بـالاتر از 31کیلـووات اسـتفاده کنید.
  -5پکـیج دیـواري یـا زمینـی: چنانچـه ظرفیـت حرارتـی زیـادي از پکـیج انتظـار داریـد (معمـولا براي آپارتمان هاي با بـیش از 300متـر مربـع) بهتـر اسـت از پکـیج هـاي زمینـی اسـتفاده کنیـد. در هـر صـورت اولویـت بـا پکـیج هـاي دیـواري مـیباشـد چـرا کـه بسـیار کـم مصـرفتـر و داراي عمـر طولانی تري نسبت به پکیج هاي زمینی و پکیج هاي مخزن دار هستند.
  -6مبدل هـاي پـیکج: امـروزه بـه دلیـل امـلاح زیـاد آب در ایـران علـی الخصـوص شـهرهایی ماننـد قم و یـزد اسـتفاده از پکـیج هـاي دو مبدلـه خیلـی بهتـر میباشـد. پکـیج هـاي تـک مبدلـه پـس از چند سال رسوب می گیرند و بازده آنها پایین میآید.
  -7خدمات پس از فـروش: پکـیج را از شـرکتی خریـداري کنیـد کـه داراي اعتبـار و حسـن شـهرت بـوده و تـوان خـدمات پـس از فـروش حرفـه اي را داشـته باشـد. همچنـین کارخانـه سـازنده پکـیج توان پشتیبانی بلنـد مـدت از قطعـات پکـیج هـاي تولیـدي خـود را داشـته باشـد. پکـیج هـاي خـوب داراي گــارانتی 2تــا 3ســال هســتند. بهتــرین پکــیج هــاي خــارجی موجــود در ایــران مربــوط بــه شـرکت هــاي ایتالیـایی میباشـد. مـع الوصـف امـروزه شـرکت هــاي داخلـی توانمنـدي قابـل قبـولی براي ساخت پکیج پیدا کرده اند.
  -8خطا نمایی پکیج: پکیجهـایی طراحـی شـده انـد کـه داراي سیسـتم عیـب یـاب اتوماتیـک بـا کـد میباشند. حسـن ایـن قابلیـت در عیـب یـابی سـریع حتـی توسـط کـاربر معمـولی مـیباشـد. چنـین پکیجـی کــه داراي عیــب یــاب مجهـز بـه سنسـورهاي کنتـرل عملکـرد اســت، خطاهـاي عملکـرد را بصورت کدهاي مشـخص در مـانیتور پکـیج نمـایش مـی دهـد و کـاربر یـا سرویسـکار بـا مراجعـه بـه دفترچه راهنماي پکیج متوجه نوع عیب میگردد.
  -9فیلترهــا: در راه انـدازي پکـیج نصـب چنـد فیلتـر بـه افـزایش طـول عمـر مفیـد دسـتگاه کمـک میکند:
  -1-9فیلتــر گــاز: نصـب فیلتـر گـاز مناسـب بـر روي شـیر گـاز پکـیج، از ورود ذرات معلـق در گـاز شـهري بـه پکـیج جلـوگیري میکنــد و باعـث بـالا رفـتن طـول عمـر شـیر برقـی گـران قیمـت پکـیج مـی گـردد. ایـن شـیر وظیفـه کنتـرل جریـان گـاز را برعهـده دارد.
  -2-9محافظ بـرق: نصـب محـافظ بـرق از آسـیب بـرد الکترونیکـی پکـیج جلـوگیري مـی کنـد. بـرد الکترونیکـی پکـیج یکـی دیگـر از اجـزاي گـران قیمـت پکـیج اسـت و بـه راحتی با نوسان برق آسیب میبیند.
  -3-9ســختی گیــر آب: بـا توجـه بـه سـختی بـالاي آب لولـه کشـی و جلـوگیري از رســوب گــذاري در کویــل پکــیج، اســتفاده از یــک ســختی گیــر در مســیر آب ورود بــه پکیج الزامی است.
  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://sarma-garma.com/ مراجعه نمایید.
   

  موضوعات مشابه

 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.