1. انجمن های فارس پاتوق
  مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  رد اعلامیه

نکات مهم در انتخاب پکیج

شروع موضوع توسط novinmarketing در ‏11 ژوئیه 2016 در انجمن گرایش های مکانیک

 1. novinmarketing

  novinmarketing کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏23 ژوئن 2016
  ارسال ها:
  163
  تشکر شده:
  11
  جنسیت:
  زن
  نکات حائز اهمیت انتخاب این سیستم، در زیر برشمرده شده اند.
  -1انتخـاب متناسـب بـا نیـاز: تـا زیـر بنـاي 150 متـر تـوان پکـیج 26 کیلـو وات، از زیــر بنـاي 150تا 240متـر تـوان پکـیج 28کیلـو وات و از زیـر بنـاي 240متـر تـا 400 متـر تـوان پکـیج 35 کیلو وات باشد.
  -2ملاحظــهي دودکــش: در طبقــات آخــر آپارتمــان بــه دلیــل اینکــه طــول عمــودي لولــه دودکـش سـاختمان کمتـر از 3متـر اسـت حتمـا مـی بایسـت پکـیج فـن دار نصـب گـردد امـا در طبقات زیـرین در صـورتی کـه طـول افقـی لولـه دودکـش کـم باشـد )کمتـر از 1متـر( مـی تـوان از پکیج بدون فن استفاده کرد و از صـداي فـن پکـیج بـه خصـوص در زمسـتان در امـان بـود. هـر چنـد بـراي ایمنــی از گازهــاي ســمی احتـراق، بهتــر اســت از پکــیج هـاي فــن دار بــویژه بــا دودکــش دو جداره استفاده شود.
  توجه: چنانچه به هر دلیـل امکـان اسـتفاده از انـواع پکـیج هـاي فـن دار نبـود، مـی بایسـت پکـیج مجهـز بـه سنســور حرارتــی دودکــش باشــد. ایــن سنســور بــا دریافــت علایــم حرارتــی دودکــش، انســداد و گرفتگــی دودکش را آشکار کرده و خاموش می شود.
  -3توجه به مبدل حرارتـی محـل: در صـورتی کـه گرمـایش سـاختمان از پکیج هاي کندانسینگ اسـتفاده گـردد تـا مصـرف گـاز پکـیج کمتـر گـردد و یـا در صـورتی کـه از فــن کوئــل بــراي گرمــایش اســتفده مــی شــود بهتــر اســت از پکــیج منبــع دار اســتفاده شــود تــا در زمان استفاده آب گرم مصرفی، فن کوئل ها باد سرد نزنند.
  -4توجه به آبگرم مصـرفی: چنانچـه بـه آبگـرم فـراوان نیـاز داریـد (بـراي بـیش از یـک حمـام( بهتــر اســت از پکـیج هــاي مخـزن دار یــا پکـیج بــا قــدرت حرارتـی بـالاتر از 31کیلـووات اسـتفاده کنید.
  -5پکـیج دیـواري یـا زمینـی: چنانچـه ظرفیـت حرارتـی زیـادي از پکـیج انتظـار داریـد (معمـولا براي آپارتمان هاي با بـیش از 300متـر مربـع) بهتـر اسـت از پکـیج هـاي زمینـی اسـتفاده کنیـد. در هـر صـورت اولویـت بـا پکـیج هـاي دیـواري مـیباشـد چـرا کـه بسـیار کـم مصـرفتـر و داراي عمـر طولانی تري نسبت به پکیج هاي زمینی و پکیج هاي مخزن دار هستند.
  -6مبدل هـاي پـیکج: امـروزه بـه دلیـل امـلاح زیـاد آب در ایـران علـی الخصـوص شـهرهایی ماننـد قم و یـزد اسـتفاده از پکـیج هـاي دو مبدلـه خیلـی بهتـر میباشـد. پکـیج هـاي تـک مبدلـه پـس از چند سال رسوب می گیرند و بازده آنها پایین میآید.
  -7خدمات پس از فـروش: پکـیج را از شـرکتی خریـداري کنیـد کـه داراي اعتبـار و حسـن شـهرت بـوده و تـوان خـدمات پـس از فـروش حرفـه اي را داشـته باشـد. همچنـین کارخانـه سـازنده پکـیج توان پشتیبانی بلنـد مـدت از قطعـات پکـیج هـاي تولیـدي خـود را داشـته باشـد. پکـیج هـاي خـوب داراي گــارانتی 2تــا 3ســال هســتند. بهتــرین پکــیج هــاي خــارجی موجــود در ایــران مربــوط بــه شـرکت هــاي ایتالیـایی میباشـد. مـع الوصـف امـروزه شـرکت هــاي داخلـی توانمنـدي قابـل قبـولی براي ساخت پکیج پیدا کرده اند.
  -8خطا نمایی پکیج: پکیجهـایی طراحـی شـده انـد کـه داراي سیسـتم عیـب یـاب اتوماتیـک بـا کـد میباشند. حسـن ایـن قابلیـت در عیـب یـابی سـریع حتـی توسـط کـاربر معمـولی مـیباشـد. چنـین پکیجـی کــه داراي عیــب یــاب مجهـز بـه سنسـورهاي کنتـرل عملکـرد اســت، خطاهـاي عملکـرد را بصورت کدهاي مشـخص در مـانیتور پکـیج نمـایش مـی دهـد و کـاربر یـا سرویسـکار بـا مراجعـه بـه دفترچه راهنماي پکیج متوجه نوع عیب میگردد.
  -9فیلترهــا: در راه انـدازي پکـیج نصـب چنـد فیلتـر بـه افـزایش طـول عمـر مفیـد دسـتگاه کمـک میکند:
  -1-9فیلتــر گــاز: نصـب فیلتـر گـاز مناسـب بـر روي شـیر گـاز پکـیج، از ورود ذرات معلـق در گـاز شـهري بـه پکـیج جلـوگیري میکنــد و باعـث بـالا رفـتن طـول عمـر شـیر برقـی گـران قیمـت پکـیج مـی گـردد. ایـن شـیر وظیفـه کنتـرل جریـان گـاز را برعهـده دارد.
  -2-9محافظ بـرق: نصـب محـافظ بـرق از آسـیب بـرد الکترونیکـی پکـیج جلـوگیري مـی کنـد. بـرد الکترونیکـی پکـیج یکـی دیگـر از اجـزاي گـران قیمـت پکـیج اسـت و بـه راحتی با نوسان برق آسیب میبیند.
  -3-9ســختی گیــر آب: بـا توجـه بـه سـختی بـالاي آب لولـه کشـی و جلـوگیري از رســوب گــذاري در کویــل پکــیج، اســتفاده از یــک ســختی گیــر در مســیر آب ورود بــه پکیج الزامی است.
  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://sarma-garma.com/ مراجعه نمایید.
   

  موضوعات مشابه

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.