1. فارس پاتوق پیشنهاد می کند موضوع زیر را دنبال کنید

  اوضاع کار کردن توی ژاپن و ایران
  رد اعلامیه

هخامشیان

شروع موضوع توسط کاوه در ‏25 آگوست 2012 در انجمن شعر و مشاعره

 1. کاوه

  کاوه کاربر تایید شده

  تاریخ عضویت:
  ‏24 آگوست 2012
  ارسال ها:
  53
  تشکر شده:
  31
  جنسیت:
  مرد
  که ازنسل و دودمان هخامنش / همان دودمان آزاده ی چیش پیش
  یکی پا به میدان مردان گذاشت / که جزنیکی و راد در سر نداشت
  یکی دورازافکار دیوان زشت / جوانمرد وسردارو نیکو سرشت
  که اوشد یل سال ارتش به پاس / تنومند و پردانش از نسل پارس
  که نامش بود او کوروش نام ور / خردمند و آزاد و نیکو گهر
  که او قبله گاه سران یل است / در آزادگی نام او اول است
  که با ارتش ناب کمبوجیه / شدش چیره بر شاه بی روحیه
  چو کوروش نشستش به تخت مهی / شروع شد سرآغاز شاهنشهی
  همه تاج وسیم و زرملک ماد / تصرف شد از بهرآن شاه راد
  همه پیر وبرنا و هوشیارو مس / شدن یار آن شاه یزدان پرست
  که در ملک او دانش آزادگیست / خرد پایه ی میهن و زندگیست
  همه مردم هگمتان حق شناش / شدن متحد با امیران پارس
  همان لحظه درمرزایران زمین / سپاه پر از خشم بابل ز کین
  شبی خون زد و آرین را ربود / بجز خشم و کین در سپاهش نبود
  سپس مردم پاک ایران زمین / به فرمان آن شاه مهر آفرین
  شدن متحد در هجوم ددان / سپاهی پدید آمد اندر میان
  که نامش بود ارتش جاودان / همان ارتش صلح ملک کیان
  سپس کوروش نامور بر دمید / سپاهش به دژهای بابل رسید
  همه مردم بابلی سو به سوی / شدن پیرو آن شه نام جوی
  سپس لیدی و هندو بغداد و سارد / تصرف شد ازبهر آن شاه راد
  که ازهند و یونان ومصروبیاس / شدن یک به یک زیر فرمان پارس
  به فرمان آن شاه شیرین وجود / هرآن * خداوند خود را ستود
  که هر آزاده در هرجا کم اورد / فقط نامی ز کوروش بر لب آورد
  درآن لحظه ی خوش میان مهان / خبرآمد از سرزمین سکان
  سپس کوروش ازم دلیرانه کرد / پی آن مجازات بیگانه کرد
  که در جنگ خونین سکهای پست / گلوی شه پاک یزدان پرست
  به تیری برید وجهان تیره شد / جهان را غم و درد وتب چیره شد
  چو کوروش به خاک وطن خفته شد / بلاد سکایی به گتها بسته شد
  که تاج جهان داری کوروش نامور / به کمبوجیه داده شد با زمام پدر
  درآن سوگ و غوقای پرشر و شور / در آن ظلمت و صحرای بی مرزونور
  پسر در پی انتقام پدرهو کشید / سپاهش به آن سوی مرزسکایی رسید
  که از گرمی و سوز آن پهن دشت / سپاه تنومند و جاوید ایران گذشت
  چوبه خیمه های سکایی رسید / سرا پا پراز ناله زوبین کشید
  توموروس دد در نگاهی گسیخت / سپاهش به مرز انیران گریخت
  سپس ارتش جاودان ایران زمین / به لیبی واعراب باده نشین
  چنان ضربه ای زدکه طوفان گسست / که شوریدن از قلب گیتی برفت
  جهان شد دوباره پر از عدل و داد / زپیکار آن شاه اندیشه راد
  سپس شاه نامدارایران زمین / به دور از غم و غارت و خشم و کین
  دراندیشه شد تادرآن شهر و خاک / ستایش کند نام مردوک پاک
  که ناگه درآن لحظه ی بی فغان / خبر آمد از سرزمین کیان
  که ای شیر خفته درآن پهن دشت / بیا بنگر ایران شده هشت و هفت
  که هم خون تو کشته شد در وطن / گعومات مغ جای او شد شهن
  همان لحظه کمبوجیه بی امان / دل آزرده و مست بی آسمان
  به خونخواهی بردیا بردمید / سرا پا پر از کینه خنجرکشید
  که گریان و تنهاو خنجر زنان / به غرش پریدش به اسب ژیان
  که ناگه سر خنجرآن پلنگ / به جان خود آمد فرو بی درنگ
  غمین و پریشان وزخمی به تن / درآن راه دور و پرازاهرمن
  شهنشاه ایران زدنیا برفت / وطن شد پراز یاقیان پلشت
  که درآن همه تیرگی های بد / فقط خون زقلب دلیران چکد
  که ناگه یکی از سواران سخت / خروشید وبرتخت ایران نشست
  همه مرز ایران بدو روشن است / که با دشمن خاک خود دشمن است
  که او داریوش قوی پیکر است / چوکوروش زهر پهلوانی سر است
  گعومات مغ را چو بیگانه کشت / سپس همچو کوروش سخنها بگفت
  که ایران به مقدونه لشکر کشد / به آن شهربی مرز و قانون رسد
  سپس در پی انتقام پدر / به خونخواهی کوروش نام ور
  به خاک سکاییه لشکر کشید / خردمند و آزاده آنجا رسید
  توموروس بی اصل و بی پیشه را / همان شاه خونخوار بی ریشه را
  به آرامگاه سلطان دنیا ببرد / سرش را برید و به سکها سپرد
  که در عهد دارا تمام جهان / زهرگونه رنگ و نژاد و زبان
  به زیر درفشش به آمد فرود / که قانون او را جهانی ربود
  که از آن همه قدرت و تاج و تخت / سی و هفت سال دوران گذشت
  سپس در شبی تلخ و صبحی سپید / تن و روح دارا به خاک آرمید
  چو او مرد شد تاجدارش پسر / جدا شد ایونی ازاین بوم و بر
  که اینک خشایار شیرین گهر / به پاس جهانداری سرزمین پدر
  به همراه یاران دشمن ستیز / آمیتریس وآرتمیس اهریمن ستیز
  به آن سوی دریای یونان رسید / آتن را به زیر پروبال ایران کشید
  از آن پس درآن سرزمین بزرگ / همه یاقیان واجانب چو گرگ
  به بند آمدند و وطن شهره گشت / زعدلش جهان یکسرآزاده گشت
  سپس در شبی تلخ و تاریک و سرد / سره نیزه ی اردوان زگرد
  به پهلوی شاه دلیران بخورد / خشایار ازآن زخم کاری بمرد
  سپس اردشیر نکو نام و مرد / به خشم آمد از کار آن هرزگرد
  به شمشیر کینه کمر بر به بست / سر اردوان را برید و نشست
  به تختی که کوروش بنا کرده بود / عدالت را درآنجا به پا کرده بود
  که در عصرآن شاه اندیشه راد / جهان شد پرازعشق و سورزیاد
  که آن شاه دیندار مردم پرست / چهل سال دوران به گیتی نشست
  که ناگه درآن نیمه روز سپید / شهنشاه ایران به خواب آرمید
  چو پورش به تخت مهی تکه کرد / میان سران خشم و کین شعله کرد
  که تندیس آن علم ودانش گسست / خشایاردوم چهل روزه ازپا نشست
  سپس تاج ازآن سغدیانوسه گشت/ که هفت ماهی به تخت دلیران نشست
  چو بین سران خشم و کین شعله کرد / وهوکه به تخت مهی تکه کرد
  وهوکه همان مرد آزاده است / همان مرد پر شور سر ساده است
  که درعصر او خاک ما جان گرفت / دوباره دل مرد آزاده ایمان گفت
  چو او از دل خاک خوبان برفت / ارشک جوان شاه ایران بگشت
  که او هم چو دیگر سران وطن // به خون خفته گشته درآن تخت و تن
  که این بار ازآن تاج تخت و کلاه / اخوس جوان را به گردیده شاه
  که اینک همه عمر او جنگ شد / کز او خاکمان عاری از ننگ شد
  سپس بعد او کل ایران زمین / به زیر جناح مغان شد حزین
  که دارا درآن شهر بی مرزو کین / خروشید و شد شاه ایران زمین
  همان پس در آن سوی ملک کیان / سپاه سکندر به همراه مقدونیان
  چو خون ازسر تیغشان می چکید / به یونان بی ریشه لشکر کشید
  که یونانیان را به خود برده کرد / همان دیو بد دانش هرزه گرد
  سپس با هزاران سوار و ددان / شبی خون زدن بهر ایرانیان
  چو اینک سپاهش به لیدی رسید / به طفلان بی خانه خنجر کشید
  همان لحظه دارا خروشان رسید / سکندر غرورش به زیر آرمید
  سپاهی به سرکرده ی پارسان / که جمله سواران به گرز گران
  سپاه ددان را به بیران کشید / سر یاقیان را ز پیکان برید
  سکندر ازآن سوی میدان گریخت / سپاهش به یک باره از هم گسیخت
  سپس کشور و خاک یونانیان / به همراه آن خاک مقدونیان
  دوباره بشد جزعی از خاک ما / خرد شد ستایش بره پارسها
  زمین و زمان پهنه ی راد شد / جهان یکسره شاد و آباد شد
  که از آن همه فرو و آزادگی / ازآن شوکت و قدرت و زندگی
  دو سالی به احوال دارا گذشت / دوباره سکندر پی یاقیانی بگشت
  سپاهی به خونخواری تازیان / پدید آمد از آن دد بی نشان
  که آن دیو بد خوی عیش لوات / دوباره به مرز دلیران بتاخت
  که دارا درآن خاک و سرمای سرد / به فکرآمد اینک که باید چه کرد
  زکاخش همه نو سران را بخواست / که ای نیک نامان اندیشه راست
  سپاهی پدید آورید از بر کار زار / به همراه آن آریو برزن نامدار
  سپس پیکی از آن یاران کنید / که یوتاپ را ازم ایران کنید
  سپس جنگ ایران و مقدونیان / پدید آمد اینک درآن بی کران
  سکندر چو آتش به زارع کشید / سپاهش به دربند پارسه رسید
  چو در پیش خود کاخ دارا بدید / زغم شعله بر قلب دنیا کشید
   
  kamikazi و RAHIM68 از این پست تشکر کرده اند.
 1. کانال تلگرام

  اطلاعیه ها و اخبارهای فارس پاتوق ، مسابقات و جوایز
 2. گروه تلگرام

  کتاب مذهبی ، کتاب های درسی ، کتاب های علمی ، کتاب رمان
 3. برنامه تلگرام

  اپراتور ، نرم افزار های ارتباطی
 4. سرگرمی و تفریح تلگرام

  دانستنیهای جالب ، مرکز تخصصی ترول ، انواع فال ها و طالع بینی ها ، مطالب طنز آمیز ، اس ام اس و جوک
 5. آموزش تلگرام

  اخبار فارس پاتوق ، انتقادات و طرح های جدید فارس پاتوق ، نظر سنجی ، آموزش های لازم فارس پاتوق ، اطلاعیه های فارس پاتوق
 6. کانال موزیک تلگرام

  مداحی ایام فاطمیه ، مداحی ماه محرم ، موزیک های ایرانی ، موزیک های شاد ، آهنگ های خارجی ، آهنگ های پیشواز ایرانسل ، آهنگ های پیشواز همراه اول ، آهنگ های رومانتیک ، مداحی ، آهنگ های سنتی
 7. اخبار تلگرام

  اخبار حوادث ، اخبار جهان ، اخبار ورزشی ، اخبار پزشکی ، اخبار سیاسی - اقتصادی ، اخبار فرهنگی - هنری ، اخبار علمی
 8. مد و زیبایی تلگرام

  مدل لباس دخترانه ، مدل لباس زنانه ، مدل لباس پسرانه ، مدل لباس مردانه ، مدل لباس ، مدل لباس جدید ، مدل عینک ، مدل مو ، مدل ناخن ، عکس مدل
 9. کانال عکس تلگرام

  عکس های خنده دار ، عکس های بازیکنان ، عکس های ترسناک ، عکس های طبیعت ، عکس های حیوانات ، عکس های حوادث ، تصاویر عاشقانه ، تصاویر کارتونی ، عکس های اتومبیل ، تصاویر هنرمندان ، تصاویر کودکان ، عکس های متفرقه
 10. کانال فیلم تلگرام

  اپراتور همراه اول ، اپراتور ایرانسل ، اپراتور رایتل
 11. تبلیغات تلگرام و اینستاگرام

  آگهی های استخدام دولتی ، آگهی های استخدام غیر دولتی ، سوالات و پاسخ های آزمون های استخدامی
 12. کانالهای ادبی تلگرام

  تاریخ ، شعر و ادبیات ، نامه نگاری و انواع نامه ها
 13. گروه چت تلگرام

  ابزار های وبلاگ ، سئو و بهینه سازی وب سایت ، سیستم های مدیریت محتوا ، قالب های وبلاگ ، ابزار های وب سایت ، قالب های وب سایت ، معرفی وبلاگ و وب سایت های مفید ، کسب و کار در اینترنت ، کسب درآمد بدون اینترنت
 14. بهترین کانال های تلگرام

  هوا و فضا ، دانش و فن آوری در پزشکی ، دانش و فناوری در کامپیوتر ، دانش و فناوری در موبایل ، دانش و فناوری در وب سایت ها ، جنگ افزار ، تکنولوژی های روز
 15. نرم افزار اینستاگرام

  سیستم عامل ها ، لپ تاپ و تبلت ، نرم افزار ها ، سخت افزار ها ، بازی های کامپیوتری
 16. کانال پزشکی و سلامت تلگرام

  روانشناسی ، تغذیه ، بهداشت ، بیماری ها و روش درمان
 17. بهترین پیج اینستاگرام

  اخبار ورزشی ، معرفی ورزش ها و تیم ها ، شخصیت های ورزشی
 18. عکس اینستاگرام

  برنامه ریزی درسی ، مقطع آموزش ابتدایی ، مقطع آموزش راهنمایی ، مقطع آموزش متوسطه ، مقطع پیش دانشگاهی ، مقطع آموزش فنی حرفه ای ، مقطع آموزش کاردانش
 19. فیلم اینستاگرام

  مقالات کار آفرینی و طرح کسب و کار ، مقالات عمومی ، درخواست مقالات ، مقالات علمی
 20. آموزش اینستاگرام

  رشته های فنی و مهندسی ، رشته های علوم تجربی ، رشته های علوم پایه و انسانی ، رشته های هنر ، معرفی رشته های دانشگاهی ، معرفی دانشگاه های ایران ، رشته های پزشکی ، رشته های زبان انگلیسی
 21. کانال مذهبی تلگرام

  اهل بیت و علما ، احکام ، مولتی مدیای مذهبی
 22. کانال خانواده تلگرام

  خانواده ، هنر در خانه
 23. کانال آشپزی تلگرام

  انواع شیرینی ، انواع دسر ، انواع غذا ها و طرز تهیه آن ها ، خورش ها ، سوپ و سالاد ، ساندویچ و پیتزا ، سس و ترشی
 24. کانال گردش و گردشگری تلگرام

  معرفی مکان های زیارتی ، معرفی مکان های تفریحی ، معرفی مکان های شگفت انگیز ، معرفی شهرها و کشورها
 25. سایر موضوعات تلگرام

  اخبار و مطالب گوناگون خبری ، معما ها و چیستان ها ، اخبار گوناگون اینترنتی ، صندلی داغ ، گفتگو با کاربران ، بازارچه خرید و فروش ، زباله دان
 26. کانال تست روانشناسی تلگرام

  تست هوش
 27. کانال روانشناسی ازدواج تلگرام

  نکات قبل از ازدواج ، نکات بعد از ازدواج
 28. کانال مشاوره جنسی تلگرام

  راهنمایی علمی جنسی
XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.